pon.-czw.: 11:00 - 22:45
pt.-sob.: 12:00-22:45
nd.: 11:00-22:45

Regulamin świadczenia usług

Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług w serwisie www.pizzeriatorro.pl

Definicje

 1. Serwis: serwis internetowy umożliwiający pozyskanie informacji o posiłkach oraz dokonanie zamówień posiłków, działający  pod adresem: www.pizzeriatorro.pl
 2. Regulamin - niniejszy regulamin,
 3. Usługodawca/Administrator – (GASTRO-RES S.C., ul. Macieja Rataja 8a, 35-116 Rzeszów, torro2011@gmail.com);
 4. Klient: 
  1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa
   i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa
   tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
  2. osoba prawna,
  3. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę z Administratorem w zakresie oferowanych przez niego w serwisie usług;
  4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Umowa - umowa sprzedaży posiłków zwarta pomiędzy Administratorem
   a Klientem,
  6. Posiłki – posiłki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie Administratora,
  7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone przez Klienta za pośrednictwem serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Posiłków,
  8. Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119,
   str. 1. (zwanej dalej RODO).
  9. Urządzenie – urządzenie elektroniczne za pomocą którego klient za pośrednictwem Internetu łączy się z serwisem.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu.
 3. Serwis prowadzony jest przez Administratora.
 4. Serwis świadczy usługi w zakresie:
  1. dostarczania informacji o oferowanych przez Administratora posiłkach,
  2. dokonywania zakupu posiłków na zasadach w nim określonych,
  3. pozostałe usługi elektroniczne zgodnie z umową zawartą z klientem.
 5. Regulamin określa :
  1. zasady korzystania z serwisu,
  2. zasady zawarcia oraz rozwiązania umowy,
  3. zasady odstąpienia od umowy klienta będącego konsumentem,
  4. cennik usług oraz płatność,
  5. warunki świadczenia usług,
  6. kwestie związane z ochroną danych osobowych,
  7. zasady reklamacji świadczonych usług,
  8. pozostałe okoliczności mające wpływ na wykonywania umowy.
 6. Korzystanie z serwisu możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez klienta urządzeniem umożliwiającym dostęp do Internetu oraz indywidualnego adresu e-mail.
 7. Serwis nie wymaga instalowania lub korzystania z oprogramowania innego niż standardowe oprogramowanie przeznaczone do korzystania z Internetu.
 8. Niektóre usługi serwisu mogą zostać ograniczone w stosunku do użytkowników 
  nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w serwisie. 

Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy polega na wypełnieniu przez klienta formularza zamówienia, w którym podaje on wymagane przez  Administratora oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy dane, w tym dane mogące stanowić dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy.
 2. W ramach powyższego klient podaje następujące dane osobowe:
  1.  w przypadku klienta będącego konsumentem: numer telefonu oraz adres dostawy,
  2. w przypadku klienta będącego przedsiębiorcą: firma oraz w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, forma prawna Abonenta, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną; adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,  adres do korespondencji; numer KRS, jeżeli dotyczy, numer NIP; adres poczty elektronicznej (e-mail);
   numer telefonu.
 3. Z chwilą złożenia zamówienia Klient oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  3. przyjmuje do wiadomości, że wykonywanie umowy powiązane jest z koniecznością przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu wykonywania zawieranej umowy, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów jak i przekazywania tych danych innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy i windykacji wynikających z niej należności,
  4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Administrator uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy, w przypadku:
  1. uzasadnionego podejrzenia, iż dane podane przez klienta są niezgodne z rzeczywistością,
  2. gdy zachodzi uzasadniona obawa, że działalność klienta może być sprzeczna z porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego lub może narazić Administratora lub osobę trzecią na szkodę,
  3. w przypadku, gdy wykonanie umowy stanie się niewykonalne, w szczególności z uwagi na wydłużony okres realizacji, odległe miejsce dostawy  lub pozostałe okoliczności obiektywne.
 5. Zamówienia w wybranej strefie dowożone są do zamawiającego bezpłatnie. Poza wyznaczona strefa Sprzedający może wyznaczyć dopłatę do dowozu lub odmówić dostarczenia towaru, prosząc o odbiór osobisty.
 6. Posiłek może zostać dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane na zamówieniu.
 7. Okres dostawy uzależniony jest od ilości zamówień oraz odległości do miejsca dostawy. Na życzenie Klienta zostanie on poinformowany o okresie dostawy.
 8. Serwis może przewidywać inne warunki zawarcia umowy, w tym minimalną oraz/lub maksymalną kwotę zamówienia, ograniczenie wykonywania usługi do określonej lokalizacji.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) klient będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w serwisie. Odstąpienie od umowy nie wymaga uzasadnienia. Oświadczenie należy złożyć (pod rygorem utraty uprawnień) w terminie czternastu dni od daty zawarcia umowy. 
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać drogą pisemną (dla celów dowodowych listem poleconym) lub drogą elektroniczną na adres Administratora wskazany w pkt. I.3.. Administrator nie wymaga szczególnego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, koniecznym jest jednak wskazanie danych w sposób jednoznaczny identyfikujących strony, oraz przedmiot umowy oraz numer rachunku bankowego do zwrotu środków.  Otrzymanie oświadczenia potwierdzone zostanie informacją na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu lub na żądanie 
  w formie pisemnej. Adresatem oświadczenia jest Administrator.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. W związku z tym prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje 
  w przypadku takich posiłków jak np. pizza, sałatki, kebaby, itp.; przysługuje natomiast 
  w przypadku innych artykułów znajdujących się w ofercie Administratora, które przez swój charakter mogą zostać zwrócone w niezmienionej postaci.

Cennik oraz płatność

 1. Ceny posiłków oraz pozostałych usług opublikowane są w serwisie.
 2. Ceny posiłków są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
 3. Informacje o dostępnych Posiłkach za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty 
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert.
 4. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system informatyczny Serwisu wraz z koniecznymi do realizacji zamówienia danymi osobowymi.
 5. Zamówienia są realizowane w cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. 
  W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane 
  z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Posiłków z chwili składania Zamówienia.
 6. Serwis umożliwia następujące formy płatności:
  1. gotówka przy odbiorze,
  2. kartą płatniczą przy odbiorze, w sytuacji uprzedniego wskazania takiej formy płatności w dacie złożenia zamówienia oraz istniejących możliwości technicznych ze strony Administratora,
  3.  w formie płatności internetowych za pośrednictwem dostępnych w Serwisie systemów płatności.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Reklamacja może zostać złożona przez klienta w formie piśmiennej lub elektronicznej na adres wskazany w pkt. I.3.
 2. Klient wskazuje w reklamacji dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację klienta oraz umowy wraz z określeniem przedmiotu reklamacji.
 3. Administrator potwierdza przyjęcie reklamacji przy użyciu środka użytego do jej złożenia.
 4. Administrator zobowiązuje się rozpoznać reklamację w terminie czternastu dni od zgłoszenia 
  z uwzględnieniem staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju.
 5. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Klienta.
 6. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczny rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Polityka prywatności.

Serwis prowadzi politykę prywatności w której określa zasady gromadzenia oraz wykorzystania danych, danych osobowych użytkowników oraz zasady postępowania z plikami cookies (link).

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1 jest GASTRO-RES S.C., ul. Macieja Rataja 8a, 35-116 Rzeszów, torro2011@gmail.com
 2. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są przez Administratora w celach świadczenia usług drogą elektroniczną. W ramach powyższego Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 3. W wypadku  umowy sprzedaży posiłków przetwarzane są dla celów realizacji umowy.
 4. W przypadku usługi typu newseletter dane użytkownika gromadzone oraz przetwarzane są wyłącznie za zgodą osób, których dotyczą wyrażoną w sposób wyraźny a pomocą stosownych rozwiązań systemowych.
 5. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub automatyzacji.
 6. Serwis, w zależności od wybranej usługi,  może gromadzić oraz przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania/siedziby,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
  5. inne niż powyższe wyłącznie w zakresie, jeżeli jest to konieczne dla celów realizacji umowy, wykonania obowiązku ciążącego na administratorze.
 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim wyłącznie w sytuacji 
  gdy jest to niezbędne dla celów realizacji umowy lub wynika to z obowiązku ciążącego 
  na administratorze.
 8. Administrator zastrzega możliwość udostępnienia niektórych danych osobowych podmiotom współpracującym dla celów realizacji umowy - podmiotom obsługującym płatność przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przechowywane sąd przez Administratora przez okres korzystania z usług oraz przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw.
 10. Klient uprawniony jest do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  3.  żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4.  żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  5.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Postanowienia końcowe.

 1. Treści zawarte w serwisie mogą objęte ochroną wynikającą z prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02);
   rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1,
  3. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
  4. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. 
   z dnia 2017.06.24);
  5. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13);
  6. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2017.880 t.j. 
   z dnia 2017.05.05
  7. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).
 3. Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowanie w serwisie nowej treści regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany regulaminu będą miały zastosowanie do umów zawartych po dacie obowiązywania.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.