pon.-czw.: 11:00 - 22:45
pt.-sob.: 12:00-22:45
nd.: 11:00-22:45
Uwaga !
Dowozy i zamówienia online realizujemy w godzinach:
pon.-czw.: 11:00-22:45
pt.-sob.: 12:00-22:45
nd.: 11:00-22:45

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sporządzona przez firmę: F.H.U. GASTRO-RES S.C.

na potrzeby korzystania z serwisu www.pizzeriatorro.pl w zakresie dotyczącym pozyskania informacji o posiłkach oraz dokonania zamówień posiłków.

Polityka prywatności określa:

 • zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych,
 • zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pozyskanych
 • w wyniku odwiedzenia strony internetowej www.pizzeriatorro.pl też w procesie rejestracji lub zgody na usługi marketingowe (newsletter),
 • zasady postępowania z plikami cookies,
 • przyjęte środki bezpieczeństwa i ochrony danych.

I.  Definicje.

Administrator: F.H.U. GASTRO-RES S.C., ul. M.Rataja 8A, 35-116 Rzeszów, NIP:8133714576, torro2011@gmail.com, będący właścicielem serwisu www.pizzeriatorro.pl

Serwis: serwis internetowy umożliwiający pozyskanie informacji o posiłkach oraz dokonania zamówień posiłków, funkcjonujący pod adresem www.pizzeriatorro.pl 

Dane: wszelkie dane pozyskiwane przez serwis w wyniku odwiedzin przez użytkownika, związane z jego aktywnością w sieci, w szczególności: adres IP, nazwa przeglądarki, język oprogramowania, program operacyjny, położenie geograficzne, itp.

Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1. (zwanej dalej RODO).

Umowa –  umowa między Administratorem a podmiotem trzecim w  zakresie świadczenia usług oferowanych przez serwis.

Newsletter – usługa handlowa oferowana przez serwis, służące do wysyłania informacji handlowych użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Pliki cookies - pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika , służące prawidłowemu korzystaniu ze stron serwisu, zawierające nazwę strony internetowej pochodzenia, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Pliki sesyjne cookies -  pliki tymczasowe przechowywane do momentu opuszczenia strony serwisu  poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki.

Pliki stałe cookies – pliki stałe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik – każdy użytkownik serwisu odwiedzający serwis.

Urządzenie – urządzenie elektroniczne za pomocą którego użytkownik za pośrednictwem Internetu łączy się z serwisem.

II. Źródła prawa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1,

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),

Ustawa  z dnia  18 lipca 2002  r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).

Teksty ustaw dostępne są bezpłatnie pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

III. Dane zbierane automatycznie

W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty w szczególności takie jak adres IP, system operacyjny, dane przeglądarki. Zakres danych zbieranych automatycznie nie pozwala na jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej oraz jest procesem niezależnym od Administratora.

Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte do analizy zachowań sieciowych przez Administratora, podmioty współpracujące lub stosowne instrumenty sieciowe w celu tworzenia statystyki odwiedzin.

Automatyczne zbieranie danych odbywa się przy użyciu odpowiednich narzędzi w sposób niezależny od Administratora. 

IV. Dane zbierane podczas rejestracji

System umożliwia rejestrację poprzez założenie konta użytkownika. W tym celu zbierane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres do wysyłki, nr telefonu, adres e-mail. Pozyskanie danych osobowych uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez użytkownika.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są przez Administratora do celów realizacji umowy. Dane
nie zostaną przekazane osobom trzecim bez zgody użytkownika z wyjątkiem danych umożliwiających realizację umowy (np. przekazanie danych adresowych/kontaktowych firmom spedycyjnym
dla potrzeb realizacji wysyłki, podmiotom obsługującym płatność lub system ratalny). 

V. Dane zbierane na potrzeby marketingowe

Dane osobowe zbierane na potrzeby marketingowe (newsletter) pozyskiwane oraz przetwarzane będą po wyrażeniu stosownej zgody oraz wyłącznie w celach marketingowych. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

VI. Dane zbierane na potrzeby kontaktu

Dane zbierane na potrzeby kontaktu (zapytanie ze strony internetowej, kontakt telefoniczny lub serwisowy) będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby bieżące, nie podlegają archiwizacji oraz nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. 

VII. Dane osobowe

Pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych osobowych  następuje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1. (zwanej dalej RODO).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 jest spółka Pixel PR Sp. z o.o, 35-002 Rzeszów, Pl. Kilińskiego 2, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000449804;

Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są przez Administratora w celach sprzedaży produktów świadczenia usług drogą elektroniczną w tym potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
w szczególności Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy
o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) , a w przypadku wyrażenia przez użytkownika odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Dane osobowe przetwarzane są:

 • dla celów realizacji umowy,

 • za zgodą osób, których dotyczą wyrażoną w sposób wyraźny a pomocą stosownych rozwiązań systemowych,

 • w celu wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub automatyzacji.

Serwis, w zależności od wybranej usługi,  może gromadzić oraz przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko/ nazwa,

 2. adres zamieszkania/siedziby/dostawy.

 3. adres e-mail,

 4. numer telefonu,

 5. inne niż powyższe wyłącznie w zakresie, jeżeli jest to konieczne dla celów realizacji umowy, lub wykonania obowiązku ciążącego na administratorze.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim wyłącznie w sytuacji
gdy jest to niezbędne dla celów realizacji umowy lub wynika to z obowiązku ciążącego
na administratorze. Administrator zastrzega możliwość udostępnienia niektórych danych osobowych podmiotom współpracującym dla celów realizacji umowy – w szczególności podmiotom obsługującym płatność.

Dane osobowe nie zostaną udostępnione do państwa trzeciego ani poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe przechowywane sąd przez Administratora przez okres korzystania z usług oraz przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw, nie dłużej niż 10 lat od daty zakończenia umowy.

Użytkownik uprawniony jest do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

 3.  żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

 4.  żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 5.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

 6.  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku cofnięcia zgody lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji  zaleca się kontakt na dane kontaktowe wskazane w pkt. I.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zasadzie dobrowolności, jednak odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić podjęcie niektórych działań ze strony Administratora, w tym zawarcie umowy lub korzystanie z niektórych usług (np. ,,neweletter”).

VIII. Dane pozyskiwane dla celów marketingowych

Cele marketingowe realizowane są przez narzędzie ,,newsletter”. Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz uprawnieni są do bezterminowego oraz bezwarunkowego wycofania zgody. Serwis umożliwia wycofanie zgody drogą elektroniczną lub tradycyjną.

Do danych osobowych pozyskanych wyłącznie na potrzeby realizacji usługi ,,newsletter” mają zastosowanie wszelkie zapisy dotyczące danych osobowych zawarte w pkt. VII.

W razie problemów technicznych lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji  zaleca się kontakt dane kontaktowe wskazane w pkt. I.

IX. Pliki Cookies

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, rozpoznawania indywidualnego urządzenia użytkownika w celu wyświetlenia strony zgodnie
  z wybranymi preferencjami,

 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, anonimowej analizie statystyk umożliwiającej dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu
  do panujących trendów oraz do oceny popularności strony;

 • możliwości logowania do serwisu;

 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies: 

Cookies sesyjne: przechowywane na Urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia użytkownika.

Cookies trwałe: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień przeglądarki w celu zablokowania obsługi plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.
Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki cookies z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) nie będą udostępnianie podmiotom trzecim.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji plików cookies w swojej przeglądarce należy odwiedzić poniższe strony:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647&topic=14666&ctx=topic

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Szczegółowe informacje na temat plików (cookies), w tym użyte powyżej, dostępne są na stronie www.ciasteczka.org.pl.

X. Środki techniczne oraz bezpieczeństwa

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszego serwisu.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator zapewnia odpowiednią polityką bezpieczeństwa zgodnie z właściwymi przepisami.

XI. Dane kontaktowe

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji w zakresie polityki bezpieczeństwa zaleca się kontakt na dane kontaktowe wskazane w pkt. I.

XII. Zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności sporządzona jest na dzień 01.01.2019 r.